Taksat

Pothuajse çdo aktivitet biznesi dhe shumë situata jetësore kanë implikime tatimore. Për shkak të kompleksitetit në rritje të ligjit të taksave, përfshirja e një eksperti tatimor është pothuajse e pashmangshme. Ne këshillojmë individë privatë, ndërmarrje, fondacione dhe shoqata në mënyrë gjithëpërfshirëse për të gjitha aspektet e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar të taksave. Falë përvojës shumë vjeçare në ligjin tatimor, ne mund t'i përgjigjemi nevojave të klientëve tanë dhe të zhvillojmë dhe zbatojmë zgjidhje optimale për ta. Ne gjithashtu negociojmë me autoritetet tatimore dhe përfaqësojmë klientët përpara autoriteteve tatimore dhe gjykatave, si dhe autoriteteve të tjera administrative dhe doganore.

Ligji tatimor për kompanitë

Ne i këshillojmë kompanitë për të gjitha aspektet e taksave, veçanërisht në fushat e mëposhtme:

 • Deklarata tatimore dhe pajtueshmëria (përgatitja e deklaratave tatimore, ndarjet tatimore ndër-kantonale dhe ndërkombëtare, llogaritja e provizioneve tatimore, kontrolli i vlerësimeve tatimore dhe faturave tatimore, përgatitja e kundërshtimeve dhe apelimeve, deklarimi dhe rikuperimi i tatimeve të mbajtura në burim)
 • Të gjitha çështjet tatimore në lidhje me tatimin mbi fitimin dhe kapitalin
 • Identifikimi dhe monitorimi i rreziqeve tatimore
 • Ristrukturimi dhe transaksionet e ndërmarrjeve
 • Tatimi në burim dhe rimbursimi i tatimit në burim
 • Pulla dhe taksat e shitjes mbi çertifikatat
 • TVSH-ja dhe dogana
 • Kërkesat e përjashtimit nga taksat për organizatat dhe institucionet jofitimprurëse
 • TVSH-ja dhe dogana
 • Deklaratat në lidhje me sigurimet shoqërore
 • Pyetjet e kualifikimit dhe kërkesat për vlerësim në lidhje me shkëmbimin automatik të informacionit

Ligji tatimor për individët privatë

Ne këshillojmë individët privatë për të gjitha aspektet tatimore të aktiviteteve të tyre private dhe të biznesit, veçanërisht në fushat e mëposhtme:

 • Deklarata tatimore dhe pajtueshmëria (përgatitja e deklaratave tatimore, ndarjet tatimore ndër-kantonale dhe ndërkombëtare, korrigjime të tatimit në burim, kontrolli i vlerësimeve tatimore dhe faturave tatimore, përgatitja e kundërshtimeve dhe apelimeve)
 • Të gjitha çështjet e taksave në lidhje me taksat mbi të ardhurat dhe pasurinë
 • Fitimet e pasurive të paluajtshme dhe taksat e pronës, taksat e transferimit
 • Taksat e trashëgimisë dhe dhuratave, planifikimi i pasurive
 • Rimbursimi i tatimit në burim
 • Këshilla mbi taksat kur ndërroni vendbanimin
 • Këshillim mbi taksat për fondacionet familjare (fondacionet e familjeve nga Lihtenshtajn)
 • Vetë deklarim pa ndëshkim