Fushat e veprimtarisë

Ligji për kontratat dhe shoqëritë tregtare
 • Themelimi, ristrukturimi, zhvendosja e likuidimi dhe mbështetja ligjore e ndërmarrjeve
 • Rritjet e kapitalit, zvogëlimi i kapitalit
 • Marrja e mandateve në bord
 • Themelimi dhe këshillimi i shoqatave si dhe marrja e mandateve në bord
 • Krijimi dhe këshillimi i fondacioneve si dhe marrja e mandateve në bordin e fondacionit
 • Këshillimi i startup-eve
 • Hartimi dhe negocimi i kontratave nga të gjitha fushat e ligjit tregtar dhe të shoqërive tregtare
 • Marrëveshjet e aksionarëve
Ligji i trashëgimisë
 • Planifikimi kombëtar dhe ndërkombëtar i trashëgimisë, planifikimi i pasurive dhe aseteve dhe planifikimi i trashëgimisë
 • Planifikimi i trashëgimisë (Testamentet dhe kontratat e trashëgimisë)
 • Trashëgimi në avancë dhe dhurata
 • Menaxhimi i pasurisë të trashëgimisë dhe ekzekutimi i testamenteve (ndarjet e trashëgimisë, përfaqësimi i trashëgimtarëve, administrim i trashëgimisë)
 • Zbatimi i kërkesave të trashëgimisë
 • Fondacione familjare (sidomos fondacionet e familjeve nga Lihtenshtajn)
E drejta familjare
 • Divorci, ndarja, mbrojtja e martesës
 • Kontratat e martesës, kontratat e bashkëjetesës dhe kontratat e regjistruara të partneritetit
 • Planifikimi i së drejtës të pronësisë
 • Ligji për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rriturve
 • Ndryshimi i vendbanimit
Ligji i imigracionit
 • Imigrimi dhe largimi i personave privatë në Zvicër
 • Lejet e qëndrimit dhe të punës
 • Bashkimi familjar
 • Përfaqësimi para autoriteteve dhe zyrave të vendbanimit të synuar
Ligji i punës
 • Krijimi dhe rishikimi i kontratave të punës
 • Zbatimi i kërkesave të ligjit të punës
 • Shmangia e shkarkimeve nga puna
 • Këshilla për mosmarrëveshjet me pagat dhe mosmarrëveshje të tjera të ligjit të punës
 • Krijimi i deklaratave të pagave
 • Regjistrimi, deklarimi për sigurimet shoqërore
Ligji për qiramarrjen
 • Krijimi dhe rishikimi i kontratave të punës
 • Zbatimi i kërkesave të ligjit të punës
 • Shmangia e shkarkimeve nga puna
 • Këshilla për mosmarrëveshjet me pagat dhe mosmarrëveshje të tjera të ligjit të punës
 • Krijimi i deklaratave të pagave
 • Regjistrimi, deklarimi për sigurimet shoqërore
Ligji për qiramarrjen
 • Krijimi dhe rishikimi i kontratave të qirasë
 • Zbatimi dhe kontestimi i përfundimit të kontratës dhe kompensimi
 • Mosmarrëveshje të tjera të qirasë
Ligji i pronës intelektuale

(markat tregtare, e drejta e autorit, dizajni, patentat)

 • Mbrojtja e të drejtave të pronës intelektuale dhe regjistrimi (markat tregtare, e drejta e autorit, dizajni, domenet, patentat, etj.)
Ligji për pasuritë e paluajtshme dhe ndërtimi
Ligji i sigurimeve shoqërore
E drejta penale